Betöltés...
 

„Foglalkozási Információs Pontok (FIP) ”

1. A szolgáltatás célja

1.1. Átfogó cél

A szolgáltatás járuljon hozzá, hogy a legfontosabb munkaerő-piaci információk az ország egész területén, elsődlegesen azokon a településeken, ahol a munkaerő-piaci információkhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozott, elérhetővé váljanak az ügyfelek számára.

1.2. Operatív cél

A Foglalkozási Információs Pont célja, hogy az ügyfél hozzáférjen a munkaerő-piaci információkhoz, és az elektronikus formában elérhető munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz azokban a térségekben és településeken is, ahol nincs, vagy túlterhelt a munkaügyi kirendeltség. A FIP célja továbbá, hogy a szolgáltatás révén a munkaerő-piaci információkkal ellátottak és a szolgáltatásokat igénybe vevők száma növekedjen.

2. A szolgáltatás célcsoportja

2.1. Célcsoport, átfogóan

 • Munkaerő-piaci és képzési szolgáltatók információi és szolgáltatásai iránt érdeklődő
 • aktív korú nem foglalkoztatottak, nem tanulók,
 • jelenleg foglalkoztatottak, de létszámleépítéssel, illetve elbocsátással fenyegetettek,
 • tanulók, ha pályaválasztási döntés vagy elhelyezkedés előtt állnak,
 • munkáltatók,
 • képzőintézmények, szervezetek.

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott

A szolgáltatást elsősorban azoknak a szolgáltatáshiányos térségekben, településeken élőknek ajánlott nyújtani, akik számára a munkaügyi kirendeltségek megközelítése nehézségekbe ütközik.

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

Közvetlen elérhetőség biztosítása: a szolgáltatást a település nyitott, bárki által látogatható közösségi tereiben és közintézményében, szükséges kialakítani.

Az érdeklődők figyelmének felkeltésére alkalmas módon tájékoztató kiadványokat, üzeneteket szükséges eljuttatni a Foglalkozási Információs Pontra vonatkozóan pl.

 • a családsegítő szolgáltatókhoz, munkaügyi központok kirendeltségeire, munkaerő-piaci szolgáltatási területeken aktív tevékenységet folytató civil szervezetekhez és egyéb, helyi társadalom szereplőivel kapcsolatban álló szervezetekhez annak érdekében, hogy az ügyfelek eljussanak a FIP-hez,
 • közösségi terekbe (könyvtárak, teleházak, közművelődési intézmények),
 • jellegzetes helyi információs csatornák alkalmazása (buszmegálló információs táblája, hirdetési felülete, helyi média) a széles rétegek által is elérhető internetes tájékoztatási lehetőségek mellett.

 

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek

 

4.1. A szolgáltatás tartalma

A Foglalkoztatási Információs Pont (röviden: FIP) olyan, elsősorban szolgáltatáshiányos térségek, települések közösségi tereiben (önkormányzatoknál, művelődési intézményekben, teleházakban) kialakított információs tér, ahol a munkát keresők és munkáltatók tájékoztatást kaphatnak a munkaügyi szervezet szolgáltatásairól, a támogatási lehetőségekről, a bejelentett állásajánlatokról, illetve állást keresőkről, képzési lehetőségekről, és intézhetik azokat az ügyeiket, amelyek segíthetnek foglalkoztatási problémáik megoldásában.

4.2. Tevékenységek

Általános tevékenységek

 • Információs pont működtetése és szolgáltatásainak megismertetése a lakosság széles körével.
 • Információk nyújtása.
 • Egyéb segítségnyújtás az ügyfelek számára, ami a foglalkoztathatóság kapcsán felmerülő problémáik megoldásához információnyújtással, adekvát szolgáltatóhoz való irányítással járul hozzá, illetve olyan problémák esetén, amelyek az ügyfelek adott élethelyzetében megoldást, információnyújtást igényelnek, és amelyek hiányában a foglalkozási információk önmagukban nem képesek a foglalkoztathatóság lehetőségét biztosítani.
 • Kapcsolattartás az adott térség helyi munkaerő-piaci és társadalmi szereplőivel.

Részletes tevékenységek

Információnyújtás az ügyfelek, érdeklődők számára

 • a megye, kistérség, település munkalehetőségeiről, munkaerő-piaci helyzetről, a kereslet-kínálat alakulásáról,
 • a képzési lehetőségekről, képzőintézményekről,
 • a képzésbe lépés módjairól és feltételeiről,
 • a humán szolgáltató szervezetek, szociális intézmények szolgáltatásairól, a szociális ellátások legfontosabb feltételeiről, eléréséről,
 • biztosítja az önálló információkeresés lehetőségét telefon, internet rendelkezésre bocsátásával,
 • a nem regisztrált álláskeresőket a munkaügyi kirendeltségre irányítja, segíti álláskeresőként történő nyilvántartásába vételi folyamatát,
 • felvilágosítást ad a jogi segítséget nyújtó szervezetekről,
 • az adatkezelés szabályainak megfelelően az ügyfelekről azonosítható módon nyilvántartást vezet,
 • munkavállalással kapcsolatos információk nyújtása, valamint tájékoztatás és információnyújtás további szolgáltatásokról, azok elérhetőségéről.

Ajánlott, kiegészítő szolgáltatások, amelyek működési feltételeit a FIP biztosítja

 • Kapcsolattartás a térség munkaerő-piaci, képző, szolgáltató és tanácsadó szervezeteivel a szolgáltatási lehetőségek feltárása érdekében.
 • Kapcsolatépítés a helyi döntéshozók körében: a közmunka lehetőségek, valamint egyéb önkormányzati, térségi lehetőségek és információs igények megismerése érdekében.
 • Munkaadók tájékoztatása a munkaerő-piaci támogatásokról, programokról, segítség nyújtása a megfelelő munkaerő megtalálásában, információ nyújtása a munkaerőigény bejelentéséhez illetve a munkaközvetítés kéréshez, a munkaerőigényeiről naprakész információk nyújtása.
 • Az aktív korú, munkaképes lakosság körében a gazdaságilag inaktív személyek felkutatása és velük együttműködést kezdeményezése.
 • Álláskeresési tanácsadás, önéletrajz, motivációs levél megírásának segítése.
 • Infrastrukturális lehetőségek (telefon, fax, fénymásoló, számítógép, nyomtató, internet hozzáférés íróasztal, írószer) biztosítása és igény esetén használatának segítése, a szükséges információknak nyomtatott formában, az ügyfél részére történő átadása.

Utánkövetés

A szolgáltatás időpontját követő 30. napon a munkaügyi rendszerben – szolgáltatást igénybevevőként – nyilvántartott ügyfél munkaerő-piaci státuszának regisztrálása.

5. Módszertan, a szolgáltatás formája

A FIP alapvetően a munkaerő-piaci szolgáltatás- és információs hiánnyal sújtott települések, térségek esetében jelent érdemi segítséget a munkaerőpiac különféle szereplői számára. Különösen azokon a településeken ajánlott kialakítani, ahonnan nehezen megközelíthetőek a munkaügyi kirendeltségek.

A FIP kialakítása során elsődleges elvárás, hogy más szervezetek, széles célcsoportok által egyébként is látogatott közösségi terekben kerüljenek kialakításra.

A szolgáltatás formája elsősorban az egyéni információnyújtás. A szolgáltatónak lehetőséget kell nyújtani továbbá a öninformálódáshoz is. Az öninformációs eszközök, tájékoztatók használatához a szolgáltató munkatársai biztosítják a szükséges technikai támogatást, segítséget nyújtanak információk közti eligazodásban, illetve azok értelmezésében.

A munkaerő-piaci információk nyújtása az információnyújtás időtartamát tekintve megvalósulhat eseti jelleggel és folyamatos információszolgáltatás formájában is.

A szolgáltatás a FIP nyitvatartási idejében vehető igénybe.

A FIP működése során biztosítani szükséges a széttagoltan jelen lévő munkaerő-piaci, szolgáltatási és információs lehetőségek gyűjtését és elérhetővé tételét, a meghatározó települési, térségi információkat, a térség, település munkaerő-piaci és humán szolgáltatásait tartalmazó információs adatbázist és annak folyamatos frissítését.

A FIP működtetése és megismertetése során olyan módszereket kell alkalmazni, amelyek bárki számára könnyű és rendszeres elérhetőséget tesznek lehetővé.

 

6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges kimeneti-, eredmény- és hatásindikátorok)

 

Mutató

Mutató forrása

Kimeneti indikátor:

·        a FIP szolgáltatásait igénybe vettek száma,

 

·        ügyfélforgalmi nyilvántartás.

Hatásindikátor:

·        a FIP segítségével, a szolgáltatás igénybevételét követő 30. napon a munkaerő-piaci intézményrendszer szolgáltatásait igénybevevők száma,

 

·        munkaügyi kirendeltség nyilvántartása

 

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások

7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek)

Végzettség: Legalább középfokú végzettség, az ajánlott kiegészítő szolgáltatások nyújtása esetén felsőfokú végzettség.

Szakmai gyakorlat. legalább 1 éves szervezési, ügyfélkapcsolati tevékenységek terén vagy térségi, humán és foglalkoztatási területen szerzett szakmai gyakorlat.

Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a szolgáltatásban legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Készségek: tényszerűség, tárgyilagosság, egyértelműség és közérthetőség, hatékony kommunikáció, ügyfélközpontúság, tisztelet, előítélet-mentesség, türelem, kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, önálló munkavégzés, szervezőképesség, helyzetfelismerés, problémafeltáró és elemző készségek.

Ismeretek: munkaerő-piaci ismeretek, a helyi munkaerőpiac ismerete, munkaerő-piaci szolgáltatások ismerete.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök)

 • Egyéb célokra is használt közösségi térben rendelkezésre álló irodai infrastruktúra.
 • Infokommunikációs eszközök, számítógép, internetkapcsolat, nyomtató, szkenner, telefon.

Lényeges, hogy az információs pont közösségi közlekedéssel is megfelelően és akadálymentesen megközelíthető legyen.

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség, szervezeti kompetenciák)

Referenciák, jártasság: nem szükséges.

Térségi lefedettség: a feladatot ellátó szolgáltatónak ismernie kell az ellátott település, térség meghatározó szereplőit (foglalkoztatási intézményrendszert, helyi döntéshozókat, releváns civil szereplőket és humán szolgáltatásokat).

Szervezeti kompetenciák: nem szükségesek.

8. Monitoring

8.1. Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok

 • A szolgáltatást igénybe vettek száma kor, nem, iskolai végzettség, célcsoport, munkaerő-piaci helyzet szerinti bontásban.
 • A FIP által biztosított információban részesítettek száma az információ típusa szerint bontva.
 • A FIP szolgáltatásait igénybevevők száma szolgáltatásonként bontva (amennyiben vannak ilyen szolgáltatások).
 • a FIP segítségével, a szolgáltatás igénybevételét követő 30 napon belül, a munkaerő-piaci intézményrendszer szolgáltatásait igénybevevők száma.
 • Ügyfél-elégedettség.

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre

 • Ügyfélforgalmi nyilvántartás, a szolgáltatást igénybe vevők, érdeklődők regisztrálására nyújtott információ és szolgáltatás jellegének dokumentálása.
 • Értékelő beszámoló, melyet a szolgáltatást nyújtó szakember készít el, és amelynek elemei:
 • ügyfélforgalmi nyilvántartás másolata,
 • jelenléti ív,
 • az ügyfelek személyes és ügyfél-azonosító adatai, valamint elérhetőségei,
 • a program indikátorainak összesített adatai, a résztvevők munkaerő-piaci helyzete, neme és életkor szerinti bontásban, valamint az egyes résztvevők személyes, egyéni eredményessége,
 • értékelő lapok összesített eredménye,
 • a résztvevők elégedettség vizsgálatának számszerűsített és leíró értékelő eredménye.
 • Ügyfél-elégedettségi kérdőív, minek célja az ügyfél-elégedettség mérése. A szolgáltatás résztvevőivel, annak zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt követően értékelni.

9. A szolgáltatás költségei (költségfajták és az árképzés elvei)

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők.

 • A megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők költségei.
 • Kommunikációs költségek.
 • Egyéb általános költségek
 • Ügyfelek szállás, étkezési, utazási költségei.
 • Rezsi költségek (arányosítással számítva).
 • Amortizációs költségek.
 • A szolgáltató nyeresége.
 • A vissza nem térített áfa.

A szolgáltatás az alábbi tevékenységek alá sorolható be:

6399 Máshova nem sorolt egyéb információs tevékenység

8299 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága

A szolgáltatást ismert helyszínen, rendszeres elérhetőséggel (mindig ugyanott és azonos időpontban) kell nyújtani.

11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, adatszolgáltatás, visszacsatolás

Adott térségre vonatkozóan, amennyiben az ÁFSZ a megrendelő, biztosítja az információs pont működéséhez szükséges aktuális információkat, tájékoztatást ad a munkaerő-piaci szolgáltatásokról és rendelkezésre bocsát minden, a FIP működéséhez szükséges egyéb információt.

A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő együttműködési kötelezettség időtartama.

12. Célcsoport-specifikus elemek (plusz tartalmi, illetve eltérő módszertani elemek, költségtípusok)

Amennyiben speciális szükségletű munkát kereső veszi igénybe a szolgáltatást, az alábbiak szerint kerülnek kiegészítésre a sztenderd meglévő elemei:

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

Speciális szükségletű munkát keresők alatt azok a munkaerő-piaci szempontból leghátrányosabb helyzetben lévők értendők, akik az elhelyezkedési esélyeiket tekintve veszélyeztetett célcsoportnak minősülnek, valamint jelentős támogatási szükséglettel rendelkeznek, komplex programokkal, személyre szabott segítséggel képesek visszakerülni és helytállni a munkaerőpiacon.

Elérésük érdekében a Foglalkozási Információs Pontra vonatkozó tájékoztató kiadványokat, üzeneteket célszerű eljuttatni a velük foglalkozó szervezetekhez, ill. sajtóhoz.

5. Módszertan, a szolgáltatás formája

Akadálymentes kommunikáció alkalmazása a tájékoztató kiadványok elkészítése és az információnyújtás során.

Információnyújtás az akadályozottsággal élő ügyfelek, érdeklődők számára:

 • a megye, kistérség, település társadalomtudatos munkáltatóiról, az akadályozottsággal élők munkaerő-piaci helyzetről, munkalehetőségeiről,
 • az elsődleges és másodlagos munkaerőpiacon létező foglalkoztatási formákról,
 • a speciális célcsoportok számára indított képzési lehetőségekről, a képzésbe lépés módjairól és feltételeiről,
 • a speciális célcsoportok számára szolgáltató szervezetekről, elérhetőségeikről, programjaikról.

7.1. Humán kapacitások (létszám/munkaidő, végzettség, kompetenciák, ismeretek, szakmai gyakorlat)

Ismeret: célcsoport-specifikus kommunikációs ismeretek.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök stb.)

A szolgáltatás akadálymentesen helyszínre ajánlott telepíteni, a speciális szükségletű ügyfelek tájékozódását akadálymentes infokommunikációs eszközök segítik.

13. A szolgáltatást nyújtók köre

A szolgáltatást jogi személyiséggel rendelkező szervezet, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság nyújthatja.

14. Kapcsolódó szolgáltatások köre

 • Álláskeresési tanácsadás igénybevételére olyanok számára van mód, akiknek az álláskeresési technikák megismerése szükséglet a sikeresebb álláskereséshez.
 • Rehabilitációs tanácsadás igénybevételére olyan megváltozott munkaképességű ügyfelek számára van mód, akiknek az elhelyezkedéshez fokozott segítségre van szükség.
 • Pályaválasztási/pályamódosítási tanácsadás igénybevételére a pályaválasztásukban vagy önmagukban bizonytalan ügyfelek részére van mód.
 • Pályaválasztási kiállítás szolgáltatás igénybevételére a pálya-, szakma- és iskolaválasztás előtt álló tanulók és munkát kereső ügyfelek számára van mód.
 • Állás- és képzési börze szolgáltatás igénybevételére abból a célból van mód, hogy a munkáltató és az állást kereső közvetlen kapcsolatba kerülhessen, illetve hogy a pályát választó/pályát módosító megismerkedjék a képzési lehetőségekkel, szakmákkal.
 • Szociális információs tanácsadás igénybevételére azok számára van mód, akik a szociális ellátórendszer juttatásai, szolgáltatásai iránt érdeklődnek.
 • Rehabilitációs Információs Centrum szolgáltatás igénybevételére a speciális igényű célcsoport részére van mód.” 

Forrás: www.tamop261.hu