Betöltés...
 

„Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása munka iránt érdeklődőknek”

„Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása munka iránt érdeklődőknek

 

1. A szolgáltatás célja

1.1. Átfogó cél

A szolgáltatás célja a munkaerő-piaci lehetőségek, folyamatok, támogatások átláthatóságának előmozdítása, hozzájárulás a munkaerő-piaci kereslet és kínálat egyensúlyának javításához a kínálati oldal informáltságának biztosításával.

1.2. Operatív cél

A munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának célja hogy az ügyfél tájékozottabb legyen a munkaerő-piaci intézményrendszerről és szereplőkről, a munkát keresőknek nyújtható támogatások és szolgáltatások lehetőségeiről és az igénybetétel feltételeiről, eljárásrendjeiről annak érdekében, hogy az információk birtokában gyorsabban és hatékonyabban tudjon élni a lehetőségeivel.

2. A szolgáltatás célcsoportja

2.1. Célcsoport, átfogóan

 • Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik nem tanulnak),
 • jelenleg foglalkoztatott, de csoportos létszámleépítéssel, illetve elbocsátással fenyegetett,
 • tanulók, ha pályaválasztási döntés előtt, vagy elhelyezkedés előtt állnak.

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott

Különösen indokolt azokat a munkát keresőket bevonni ebbe a szolgáltatásba, akik először szembesülnek a munkanélküliséggel, újonnan váltak munkanélkülivé, és ezért semmilyen tapasztalatuk nincs a munkaerő-piaci lehetőségeikről, a munkanélküli státushoz kapcsolódó jogaikról, illetve az igénybe vehető szolgáltatásokról. Különösen ajánlott tehát a pályakezdőknek.

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

A munkát keresők az alábbi módokon kerülhetnek be a szolgáltatásba.

 • A megrendelő irányítja őket a szolgáltatásba.
 • Más szervezet, szolgáltató (pl. szociális vagy munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezet, oktatási intézmény) javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét.
 • A szolgáltatást a munkát kereső maga kéri.

A szolgáltatás bármely érdeklődő számára nyílt és elérhető, ennek megfelelően nem mindenki minősül ügyfélnek, aki a szolgáltatónál megjelenik.

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek

4.1. A szolgáltatás tartalma

A szolgáltatás a foglalkozásokra, a térségben elérhető képzésekre, a régió, valamint a kistérség munkaerő-piaci helyzetére, a munkaerő kereslet-kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információk nyújtását, foglalkoztatást elősegítő támogatások és az álláskeresési ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását tartalmazza.

4.2. Tevékenységek

Az információnyújtás a következőterületekre terjed ki:

 • munkaügyi kirendeltség regisztrációs feltételeinek ismertetése,
 • regisztrált munkát keresőnek járó támogatási lehetőségek és szolgáltatások ismertetése,
 • a foglalkoztatást elősegítő támogatások és igénylésük jogi feltételeinek ismertetése,
 • az adott területre és időszakra vonatkozó munkaerő-piaci kereslet és kínálat jellemzőinek ismertetése,
 • az adott területre és időszakra vonatkozó munkaerő-piaci programok, képzési lehetőségek általános ismertetése,
 • tájékoztatás a tipikus és atipikus foglalkoztatási formákról, a foglalkoztatási jogviszonyokról,
 • tájékoztatás a munkáltatói sokféleségről, ideértve akár az őstermelői és az alkalmi munkavállalói jogviszonyokat, valamint az önkéntességet is.

5. Módszertan, a szolgáltatás formája

A munkaerő-piaci információk nyújtása történhet egyéni, illetve csoportos információnyújtással, valamint az öninformálódás elősegítésével. A kommunikáció módját tekintve elsősorban személyesen végezhető, de történhet telefonon, elektronikus levél útján, és az öninformálódás kapcsán papíron (tájékoztatók, szórólapok, prospektusok segítségével). A munkaerő-piaci információk nyújtása az információnyújtás időtartamát tekintve megvalósulhat eseti jelleggel és folyamatos információszolgáltatás formájában is.

 • Egyéni információnyújtás
 • Csoportos információnyújtás, amely többféleképpen valósulhat meg.

o   A szolgáltató informátori hálózat által képviseltetve nyújt információt, ahol a hálózat tagjai különböző jellegű információk nyújtására kompetensek.

o   A szolgáltató az munkát keresők egy csoportja számára nyújt információkat.

o   A szolgáltató informátori hálózat által az munkát keresők egy csoportja számára nyújt információkat.

o   A csoportos információnyújtás megvalósulhat rendezvények keretében, de rendezvényi kereteken kívül is.

·        Öninformálódás elősegítése. A szolgáltatást nyújtó a munkáltatók és munkát keresők számára tájékoztató anyagokat készít, melyeket eljuttat a célcsoport számára. Ezek az anyagok készülhetnek papír, illetve digitális dokumentáció formájában, a munkáltatói célcsoport igényeihez igazodva. A tájékoztató anyagokat a megrendelő is biztosíthatja. A célcsoporthoz való eljuttatás történhet direkt és indirekt marketing eszközökkel (dm levél, postai küldemény útján, illetve a média bevonásával, vagy saját honlapon történő közzététellel). A szolgáltató gondoskodik az elkészült tájékoztató anyagok folyamatos aktualizálásáról.

·        Eseti információnyújtás keretében nyújt munkaerő-piaci információt a szolgáltató minden olyan esetben, amikor az jól körülhatárolható célt szolgál, és az információnyújtás kielégíti a felmerült információigényt.

·        Folyamatosan szolgáltathat információt a szolgáltató állandóan változó munkaerő-piaci környezetben. Folyamatos információnyújtásként értelmezhető az állandóan elérhető, öninformálódást segítő eszközök alkalmazása és azok folyamatos, naprakész információkkal történő frissítése is (pl.: honlap fenntartása).

6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges kimeneti-, eredmény- és hatásindikátorok)

Mutató

Mutató forrása

Kimeneti indikátor:

 • munkaerő-piaci információnyújtásban részesült személyek száma,
 • egyéni forma esetén: ügyfélnyilvántartás, egyéni adatlap,
 • csoportos forma esetén: jelenléti ív és ügyfélnyilvántartás.

Eredmény indikátor:

 • más munkaerő-piaci szolgáltatást igénybevevő személyek száma,
 • a szolgáltató igazolása, vagy együttműködési megállapodás.

 

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások

7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek)

Végzettség: legalább középfokú végzettség.*

Szakmai gyakorlat: legalább egy év, igazolható, munkaerő-piaci szolgáltatásban szerzett tapasztalat. Humán felsőfokú végzettség esetén gyakorlat nem szükséges.

Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a tanácsadásban legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Ismeretek:

·        a munkaerőpiac szereplőiről (állami, forprofit és nonprofit szervezetekről, munkát keresőkről), azok tevékenységéről, jellemzőiről,

·        a munkaerőpiac egyensúlyi viszonyairól, a munkaerő kereslet-kínálat alakulásáról,

·        a munkaerőpiac legfontosabb szegmenseiről (munkavállalók és munkaadók rétegződése, részpiacok a munkaerőpiacon, vállalaton belüli munkaerőpiac, helyi, lokális munkaerőpiac) és azok jellemzőiről,

·        a foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogi szabályozásról,

·        az atipikus és rugalmas foglalkoztatási formákról, rugalmas munkaidő rendszerekről,

·        a foglalkoztatáshoz a munkaügyi szervezettől, és azon kívül igényelhető támogatásokról,

·        a munkahelyi sokszínűségről és esélyegyenlőségről,

·        a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű célcsoportokról és azok jellemzőiről.

* a 30/2000 GM rendelet szerint felsőfokú végzettség szükséges

Készségek: tényszerűség, tárgyilagosság, egyértelműség és közérthetőség, hatékony kommunikáció, ügyfélközpontúság, tisztelet, előítélet-mentesség, türelem, kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, önálló munkavégzés, szervezőképesség, helyzetfelismerés, problémafeltáró és elemző készségek.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök)

·        Az ügyfelekkel történő személyes beszélgetésre alkalmas, bútorozott helyiség.

·        Fénymásoló, számítógép konfiguráció, nyomtató, szkenner, szoftverek.

·        Vezetékes telefon, internetes kapcsolat, fax, e-mail, lehetőség szerint mobiltelefon, honlap.

·        Zárható szekrény az iratok tárolására.

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség, szervezeti kompetenciák)

Referenciák, jártasság: nem szükséges.

Térségi lefedettség: a térségben való legalább 1 éves működés, a helyi munkaerőpiac és szereplőinek ismerete.

Szervezeti kompetenciák: munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása terén szerzett legalább 1 éves tapasztalat.

8. Monitoring

8.1. Az alkalmazandó indikátorok, célmutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok

·        Munkaerő-piaci információnyújtásban részesült személyek száma, (egyéni és csoportos külön gyűjtve, életkor, nem, célcsoport bontásban).

·        Más munkaerő-piaci szolgáltatást igénybevevő személyek száma (életkor, nem, célcsoport bontásban).

·        Ügyfél-elégedettség.

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre

·        Egyéni információ-nyújtás alkalmával rögzítésre kerülnek az alapinformációk az „egyéni adatlapon” (lehetőség szerint elektronikus formátumban). Ezek a következők:

o   az ügyfél személyes adatai és elérhetőségei,

o   az ügyfél célcsoport szerinti azonosítása és

o   az ügyfél munkaerő-piaci státusza.

·        Jelenléti ív: csoportos tájékoztatók alkalmával készül, a találkozás helyszínét, időpontját résztvevők nevét, elérhetőségét tartalmazza.

·        Értékelő beszámoló, mely tartalmazza a szolgáltatás indikátorainak összesített adatait.

·        Munkaerő-piaci információkat tartalmazó tájékozató kiadványok, csoportos információnyújtás esetén esetenként bemutató diák.

·        Ügyfél-elégedettségi kérdőív az ügyfél-elégedettség mérésére. A szolgáltatás résztvevőivel, annak zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt követően értékelni.

9. A szolgáltatás költségei (költségfajták és az árképzés elvei)

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők

 • A megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők költségei.
 • Kommunikációs költségek.
 • Egyéb általános költségek.
 • Ügyfelek szállás, étkezési, utazási költségei.
 • Rezsi költségek (arányosítással számítva).
 • Amortizációs költségek.
 • A szolgáltató nyeresége.
 • A vissza nem térített áfa.

A szolgáltatás az alábbi tevékenységek alá sorolható be*:

6399 Máshova nem sorolt egyéb információs tevékenység

8299 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága

A munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás állandó ügyfélszolgálattal működik.

 • Az egyéni információ nyújtás átlagos időtartama 0,5 óra/alkalom.
 • A csoportos információnyújtás átlagos időtartama 1,5 óra.

11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, adatszolgáltatás, visszacsatolás

·        A megrendelő a megállapodástól függően biztosítja a helyszínt és a szolgáltatás tárgyi technikai feltételeit.

·        A megrendelő telefonon, faxon, e-mailben folyamatos kapcsolatot tart a szolgáltatóval, szükség esetén a szolgáltatás helyszínén személyes találkozót kezdeményez a szolgáltatást nyújtó szervezet vezetőjével és munkatársaival.

·        A megrendelő folyamatosan információval látja el a szolgáltatót az általa nyújtott támogatásokról, ellátásokról, igénybe vehető szolgáltatásokról.

A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő együttműködési kötelezettség időtartama.

 

* a szerkesztő bejegyzése

 

12. Célcsoport-specifikus elemek

Amennyiben speciális szükségletű munkát kereső veszi igénybe a szolgáltatást, az alábbiak szerint kerülnek kiegészítésre a sztenderd meglévő elemei:

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

Speciális szükségletű munkát keresők alatt azok a munkaerő-piaci szempontból leghátrányosabb helyzetben lévők értendők, akik az elhelyezkedési esélyeiket tekintve veszélyeztetett célcsoportnak minősülnek, valamint jelentős támogatási szükséglettel rendelkeznek, komplex programokkal, személyre szabott segítséggel képesek visszakerülni és helytállni a munkaerőpiacon.

Csoportos információnyújtás esetén homogén csoportok létrehozásra célszerű törekedni a hatékonyabb kommunikáció és a felmerülő speciális szükségletek kielégítése érdekében. A homogén csoportban való részvétel olyan speciális szükségletű munkavállalók számára ajánlott, akik a szolgáltatás pillanatában integrált csoportba nem vonhatók be, és hasonló szükségleteket támasztanak a szolgáltatást nyújtó irányába. A hasonló speciális szükségletekkel rendelkező résztvevőkből álló csoport létszáma minimum 3, maximum 6 fő.

4.1. A szolgáltatás tartalma

Valamennyi tartalom vonatkozásában a szolgáltatás speciális szükségletű munkát kereső egyéni szükségleteire fókuszál (hallássérült ügyfél esetén pl.: hallássérültek számára elérhető felnőttképzésekre, a hallássérültek munkaerő-piaci helyzetére a régióban, stb.)

4.2. Tevékenységek

A munkaügyi központ rehabilitációs szolgáltatásainak ismertetése.

Az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának lehetőségei a munkahelyeken.

5. Módszertan, a szolgáltatás formája

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint akadálymentes kommunikáció biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során.

7.1. Humán kapacitások (létszám/munkaidő, végzettség, kompetenciák, ismeretek, szakmai gyakorlat)

Ismeret: célcsoport-specifikus kommunikációs ismeretek.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök stb.)

Az ügyfelekkel történő személyes beszélgetésre alkalmas akadálymentes helyiség, és csoportos tájékoztatás esetén 6 fő befogadására alkalmas csoportszoba.

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint infokommunikációs és augmentatív kommunikációs eszközök biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során.

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága

Az egyéni információ nyújtás átlagos időtartama 1 óra/alkalom.

A csoportos információnyújtás átlagos időtartama 2 óra/alkalom.

Gyakorisága: az ügyfél szükségletei szerint.

13. A szolgáltatást nyújtók köre

A szolgáltatást jogi személyiséggel rendelkező szervezet, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság nyújthatja

14. Kapcsolódó szolgáltatások köre

·        Munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása munkáltatóknak, amely a szolgáltatással egyidejűleg végezhető.”

Forrás: www.tamop261.hu