Betöltés...
 

A Fogyasztóvédelmi Felügyelőségek piacfelügyeleti tevékenysége

Bevezetés:

 

A piacfelügyeleti tevékenység irányelveit az európai unió területén egységesen az Európai Parlament és a Tanács 768/2008/EK határozata valamint a 765/2008/EK rendelete meghatározza meg, melyek szerint a közösségi piacon forgalomba hozott termékeknek meg kell felelniük a vonatkozó alkalmazandó közösségi jogszabályoknak.

 

A gazdasági szereplőknek az értékesítési láncban betöltött szerepüktől függően felelősséget kell vállalniuk a termékek megfelelőségéért a közérdek, úgymint az egészség, a biztonság, a fogyasztók és a környezet védelme és a tisztességes verseny garantálása érdekében.

 

Az irányelv szerint a tagállamoknak piacfelügyeletet kell szervezniük és piacfelügyeleti tevékenységet kell végezniük.

 

A piacfelügyelet biztosítja, hogy azokat a közösségi harmonizációs jogszabályok hatálya alá tartozó termékeket, amelyek rendeltetésszerű vagy ésszerűen előrelátható feltételek mellett történő használatakor, valamint megfelelő üzembe helyezésük és karbantartásuk esetén veszélyeztethetik a felhasználók egészségét vagy biztonságát, kivonják a forgalomból, forgalmazásukat megtiltsák vagy korlátozzák. A piacfelügyelet a nyilvánosságot, a Bizottságot és a többi tagállamot erről megfelelően tájékoztatja.

 

A nemzeti piacfelügyeleti intézményeknek és programoknak biztosítaniuk kell, hogy hatékony intézkedések szülessenek valamennyi termékkategória esetében.

 

Mindezen irányelvek alapján hazánkban a piacfelügyeleti eljárásokat a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban Pftv.), illetve a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013 (I.18.) Korm. rendelet szabályozza.

 

Ennek alapelve az, hogy csak biztonságos és az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelő termék hozható forgalomba, forgalmazható, üzemeltethető, vagy bocsátható a fogyasztók és felhasználók rendelkezésére.

 

Mikor biztonságos egy termék?

 

A termék biztonságosságát elsősorban a termék alapvető ismérvei, (különösen összetétele, csomagolása, összeszerelésére, beszerelésére és karbantartására, felhasználására vonatkozó előírások), a termék külső megjelenítése, címkézése, használati és kezelési útmutatója, hulladékkezelési vagy más tájékoztatója, a terméknek más termékre, valamint az egészségre és környezetre gyakorolt - az együttes használat során ésszerűen várható – hatásai, valamint a termék használatának hatása a fokozott veszélynek kitett - különösen a gyermek- és az időskorú, valamint a fogyatékkal élő – fogyasztókra kritériumok alapján kell megítélni.

 

A piacfelügyeleti tevékenység fő irányvonala tehát a termékek biztonságosságának megkövetelése, a veszélyt jelentő termékek kiszűrése.

 

 

Hogyan szavatolható a termék biztonságossága?

 

A termék biztonságosságáról elsősorban a gyártó köteles gondoskodni.

 

Egy áru biztonságosságát jogszabály, uniós jogi aktus, vagy az ezekkel összhangba álló szabvány határozza meg. A gyártó köteles ezen előírások szerinti terméket gyártani, és annak megfelelőségét igazolni.

 

A termék megfelelősége a megfelelőség értékelési eljárás során nyer bizonyítást. A megfelelőség értékelési eljárások módozatait európai uniós jogszabályok, illetve a termékekre vonatkozó harmonizált szabványok határozzák meg. A gyártó elvégzi, vagy egy kijelölt vizsgáló szervezet bevonásával elvégezteti e megfelelőség értékelési eljárást, és amennyiben bizonyítást nyer, hogy a termék megfelel a vonatkozó jogszabályi, illetve szabvány előírásoknak, akkor arról nyilatkozatot tesz (EK megfelelőségi nyilatkozat).

 

Az EK megfelelőségi nyilatkozat azt nyilvánítja ki, hogy a vonatkozó jogszabályban meghatározott követelmények teljesítését bizonyították. Az EK megfelelőségi nyilatkozatot azon tagállam nyelvén kell biztosítani, amelynek piacán azt forgalmazni kívánják.

 

A termék megfelelőségét az EK megfelelőségi nyilatkozaton kívül a CE megfelelőségi jel is igazolhatja. A termék csak akkor látható el CE megfelelőségi jelöléssel, ha megfelel a vonatkozó harmonizált jogszabályoknak, és szabványoknak.

 

Tilos a CE megfelelőségi jelölés feltüntetése azon termékek esetében, ahol a jogszabály a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését nem követeli meg.

 

Az EK megfelelőségi nyilatkozat, valamint a CE megfelelőségi jelölés tartalmi elemeit szintén uniós jogszabályok határozzák meg.

 

A termék biztonságosságát azonban nem csak a megfelelőség értékelési eljárás lefolytatása, és annak igazolása biztosítja. Nagymértékben függ a biztonságosság a külön jogszabályokban és szabványokban meghatározott termékek esetében előírt használati-kezelési útmutatók, és figyelmeztető felíratok, figyelmeztető mondatok meglététől, azok tartalmától. Ezekben a gyártónak egyértelmű utasításokat kell adnia a termék biztonságos használatára vonatkozóan. Fel kell hívnia a felhasználók figyelmét azokra a veszélyekre, melyek a termék használata során előfordulhatnak.

 

Biztonságot érintő további rendelkezések:

 

A biztonságosság érdekében a gyártó köteles a terméket azonosításra alkalmas jelöléssel ellátni. A gyártó köteles a terméken feltüntetni a nevét, kereskedelmi nevét vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyét és a székhelyét is.

 

A termék azonosítására alkalmas jelölésének, és a gyártó nevének hiányában ugyanis nem áll rendelkezésre információ arról, hogy a forgalomba hozott termék biztonságosságáért elsődlegesen mely vállalkozás a felelős. A forgalomba hozott termékkel kapcsolatos kockázati tényezők megelőzéséhez, elhárításához szükséges intézkedések megtétele elsősorban a gyártó kötelezettsége; vagyis a gyártó köteles elsődlegesen gondoskodni arról, hogy a vonatkozó biztonságossági követelményeket ki nem elégítő termék a fogyasztók számára ne válhasson hozzáférhetővé.

 

Külön jogszabályokban és szabványokban meghatározott termékkörök esetén meg kell adni az alapvető műszaki jellemzőket is, melyek hiánya szintén veszélyforrás lehet a felhasználók számára.

 

A piaci szereplők kötelezettségei

 

A termékek biztonságosságával kapcsolatban nem csak a gyártóknak vannak kötelezettségei.

A vonatkozó jogszabályok feladatot adnak az importálóknak és a forgalmazóknak is. Minden piaci szereplőre igaz az az alapelv, mely szerint csak biztonságos termék hozható forgalomba.

 

Az importőr a termék forgalomba hozatala előtt köteles meggyőződni arról, hogy a gyártó elvégezte a megfelelőségértékelési eljárást, összeállította a műszaki dokumentációt, a terméken elhelyezte a jogszabály által előírt megfelelőségi jelölést és egyéb jelöléseket, mellékelte hozzá a jogszabály által előírt dokumentumokat, valamint eleget tett a termék azonosító jelölésére és a gyártó nevének feltüntetésére meghatározott követelményeknek.

 

Az importőr is köteles a terméken feltüntetni a nevét, kereskedelmi nevét vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyét és a székhelyét.

 

Az importőr a termékhez mellékeli a használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket magyar nyelven.

 

Amennyiben jogszabály előírja, az importőr köteles a forgalomba hozatal előtt a terméket bejelenteni.

 

Az importőr, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a termék nem felel meg az európai uniós jogi aktusoknak, a nemzeti és más jogszabályoknak, a szükséges intézkedéseket haladéktalanul köteles megtenni, adott esetben a veszélyes terméket a forgalomból kivonni, visszahívni, valamint veszélyes termék esetén egyidejűleg tájékoztatni a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságot.

 

A forgalmazó a termék forgalmazása előtt szintén köteles meggyőződni arról, hogy a terméken elhelyezték a jogszabály által előírt megfelelőségi jelölést és egyéb jelöléseket, mellékelték hozzá a használati és kezelési útmutatót, valamint arról, hogy a gyártó és az importőr eleget tett a termék azonosító jelölésére és a gyártó nevének feltüntetésére meghatározott követelményeknek. Ha a gyártó vagy az importőr kötelezettségeinek nem tett eleget, akkor azt a forgalmazó köteles pótolni.

 

A forgalmazó a terméket addig nem forgalmazhatja, amíg meg nem győződött arról, hogy a termék megfelel az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusoknak, e törvény előírásainak és más jogszabályoknak.

 

A forgalmazó, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a termék nem felel meg az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusoknak, e törvény előírásainak és más jogszabályoknak, szintén köteles a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni, adott esetben a veszélyes terméket a forgalomból kivonni, visszahívni, valamint veszélyes termék esetén egyidejűleg tájékoztatni a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságot az intézkedések szükségességének okáról, a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

 

Piacfelügyeleti eljárás:

 

A fentiekben részletezett jogszabályi előírások és kötelezettségek teljesítését a piacfelügyeleti hatóság jogosult ellenőrizni.

 

Hazánkban az alábbi piacfelügyeleti hatóságok alakultak meg:

 

 1. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala
 2. az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
 3. az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság keretein belül működő Felvonó és Mozgólépcső Felügyelet
 4. a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
 5. a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
 6. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
 7. a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
 8. a Nemzeti Közlekedési Hatóság
 9. a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága
 10. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
 11. a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 12. a Rendőrség szervei
 13. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal és területi szervei

 

A piacfelügyeleti hatóság eljárást indít, ha a tevékenységi körében hiányosságot tapasztal.

 

A megindított piacfelügyeleti eljárása keretében, amennyiben bizonyítást nyer, hogy a vizsgált áru veszélyt jelent a felhasználóra nézve, nyomonkövetés lefolytatására kerül sor a veszélyes termék a teljes forgalmazási láncból kivonása, és a felelősség megállapítása céljából.

 

A piacfelügyeleti hatóság jogosult bármely termék biztonságosságát, egészségre gyakorolt hatását, megfelelőségét és dokumentációját ellenőrizni, továbbá jogosult laboratóriumi vizsgálat, megfelelőségértékelő szervezet általi vizsgálat vagy a hatóság mérése céljából ingyenes mintát és ellenmintát venni.

 

A súlyos veszélyt jelentő terméket a piacfelügyeleti hatóság a jogszabályban meghatározottak szerint jogosult lefoglalni, és azt a jogsértést elkövető gazdasági szereplő költségére megsemmisíteni.

 

A piacfelügyeleti eljárás során a felügyelőség jogosult

a) a termék használatából származó veszélyre vonatkozó figyelmeztető tájékoztatás elhelyezését előírni,

b) széles körű tájékoztatást elrendelni

c) a termék forgalomba hozatalát, reklámozását korlátozni vagy megtiltani,

d) a már forgalomba hozott termék forgalomból való kivonását elrendelni,

e) elrendelni a termék visszahívását,

f) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezni a gazdasági szereplőt

g) a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötni vagy megtiltani a termék forgalmazását, értékesítését,

h) bírságot kiszabni.

A hatóság, amennyiben megállapítja egy termék veszélyességét, minden esetben bírságot szab ki a forgalmazási lánc összes szereplőjével szemben.

 

A bírság összegének meghatározásakor figyelemmel kell lenni azonban a piaci szereplőktől elvárható szakmai gondosságra is.

 

A piacfelügyeleti eljárásában a gyártók, importáló, forgalmazók kötelesek együttműködni a hatósággal. Kérésre kötelesek igazolni a termék eredetét, kötelesek rendelkezésre bocsátani a megfelelőség értékelés dokumentumait. A hatóság végzéseire kötelesek a megadott időben válaszolni. Kötelesek együttműködni a piacfelügyeleti hatósággal a termék által jelentett veszély elhárítása érdekében tett azonnali intézkedések végrehajtásában.

 

A piacfelügyeleti hatóság együttműködik a gazdasági szereplőkkel annak érdekében, hogy megakadályozzák a veszélyes termékek használatából eredő károk bekövetkezését, valamint csökkentsék annak mértékét. A piacfelügyeleti hatóság hivatalból köteles minden olyan, a fogyasztók és felhasználók tájékoztatására és védelmére irányuló ideiglenes intézkedést megtenni, amely a fogyasztók és felhasználók életének, egészségének és biztonságának megóvásához szükséges.

 

A piacfelügyeleti hatóságnak tájékoztatási kötelezettsége van, melynek keretében a határozatának és a végzésének kivonatát - jogorvoslatra tekintet nélkül - honlapján közzéteszi, ha eljárása során megállapítja, hogy a vizsgált termék nem felel meg a biztonságossági követelményeknek.

 

Import termékekkel kapcsolatos eljárások.

 

A piacfelügyeleti hatóság feladata a harmadik országból érkező termékek biztonságosságának vizsgálata is. Ennek érdekében együttműködik a harmadik országok illetékes hatóságaival.

 

Együttműködik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervével is, annak érdekében, hogy az uniós jogszabályoknak nem megfelelő veszélyes termékek ne kerülhessenek hazai forgalomba.

 

Ennek keretében a vámszervek vámriasztással élnek a piacfelügyeleti hatóság felé a veszélyesnek ítélt termékek vámkezelése előtt, melynek alapján a piacfelügyeleti hatóság vizsgálatot folytat le. Amennyiben bizonyítást nyer a termék veszélyessége, a vámszerv a termék szabad forgalmazás céljából történő vámkezelését megtagadja.

 

Kölcsönös tájékoztatás.

 

A piacfelügyeleti programokkal és a veszélyes termékekkel kapcsolatban a piacfelügyeleti hatóság együttműködik az Európai Unió más tagállamának megfelelő hatóságaival és az Európai Bizottsággal információk vagy dokumentumok nyújtása, vizsgálatok vagy más megfelelő intézkedés elvégzése, valamint a tagállamokban kezdeményezett vizsgálatokban való részvétel útján.

 

Ennek érdekében az Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszert (a továbbiakban: KPIR) működtet.

 

Mindazon termékekre, amelyek forgalmazására a piacfelügyeleti hatóság döntésében rendelkezést hoz, a KPIR-ben adatbázis létesül, mely tartalmazza a termék azonosítására alkalmas adatokat. Ezen termék tekintetében a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság és a piacfelügyeleti hatóságok információcseréje kölcsönös és kötelező.

 

A megfelelőségértékelést végző szervezet szintén köteles a piacfelügyeleti hatóságot tájékoztatni, ha a megfelelőség tanúsításához szükséges vizsgálat alapján megállapítja, hogy a termék

 • csak meghatározott feltételek teljesítése esetén hozható forgalomba,
 • a fogyasztó életét, egészségét vagy testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyezteti,
 • vagy nem felel meg az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban vagy a jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

 

A KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság részt vesz a termékbiztonsággal kapcsolatos ügyekben illetékes piacfelügyeleti hatóságok európai hálózatában, így közvetlen kapcsolatban van a Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszerrel (a továbbiakban: RAPEX).

 

A KPIR és a RAPEX rendszer között kölcsönös adatszolgáltatás működik.

 

A KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság a RAPEX-en keresztül tájékoztatja az Európai Bizottságot az intézkedésekről, megjelölve azok okát is. A KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság az intézkedések módosításáról vagy a termék visszahívásáról haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot.

 

Amennyiben az Európai Bizottság szerez tudomást a fogyasztók egészségére és biztonságára az Európai Unió több tagállamában is súlyosan veszélyes termékről, határozatot hoz, melyről tájékoztatja a KPIR rendszert működtető fogyasztóvédelmi hatóságot. A RAPEX rendszeren keresztül érkező riasztás alapján az illetékes piacfelügyeleti hatóság feladata megtenni a szükséges intézkedéseket a veszélyes termékek felkutatása, és a forgalomból történő kivonása érdekében.