Betöltés...
 

Civil társadalom - 1. Fogalmak

A törvényi meghatározás szerint civil szervezet az alapítvány és az egyesület, ide nem értve a pártot és a civil társaságot. (Civil tv. 2. §)

Magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: alapító) - tartós közérdekű célra - alapító okiratban alapítványt hozhat létre. Alapítvány elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem alapítható. Az alapítvány javára a célja megvalósításához szükséges vagyont kell rendelni. Az alapítvány jogi személy. (Ptk. 74/A. § (1))

Az egyesület és az alapítvány működési jellemzőinek összehasolítása (ez alá jönne az 1. sz. ábra)

Az egyesület olyan Magyarországon önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályában meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Az egyesület jogi személy. (Ptk. 61. § (1))

Az egyesület az egyesülési jog alapján létrehozott szervezet, amelynek különös formáira: a szövetségre, a pártra, a szakszervezetre, továbbá a külön törvény hatálya alá tartozó tevékenységet végző egyesületekre törvény az egyesületre vonatkozó rendelkezésektől eltérő szabályokat állapíthat meg. A különös formában működő egyesület elnevezésének tartalmaznia kell a különös forma megnevezését. (Civil tv. 4. § (1))

Az egyesület és az alapítvány működési jellemzőinek összehasolítása (ez alá jönne az 1. sz. ábra)

1.sz. ábra:  Civil szervezetek formái

Szempontok

Egyesület

Alapítvány

Fogalma

Önkéntesen létrehozott, önkormányzata van, tagsággal rendelkezik, alapszabályban meghatározott célra alakul

Tartós közérdekű célra rendelt célvagyon

Alapítók

 

Jogi és magánszemélyek

Jogi és magánszemélyek, kivéve az országgyűlés, kormány, helyi önkormányzatok

Alapítást létesítő okmány és szükséges tartalma

Alapszabály: név, célkitűzések, székhely, szervezeti felépítése

Alapító okirat

Alakuláshoz szükséges feltételek

Minimum 10 alapító tag

Célvagyon, alapító

Jogi személyiség megszerzése

Törvényszéki bejegyzés

Törvényszéki bejegyzés

Cél, alaptevékenység

Alapszabályban meghatározott cél

Tartós közérdekű cél

Legfelsőbb döntéshozó szerve

Közgyűlés

Kuratórium

Operatív irányító szerve

Elnökség (esetleg választmány)

Kuratórium

Tagok

Minimum 10 tag, nyilvántartott tagság

Nincs tagság

Szervezet humánerőforrása

Tagok, alkalmazottak, önkéntesek, megbízottak – emberek összefogása a kitűzött cél érdekében

Alkalmazottak, önkéntesek, megbízottak - cél megvalósításához rendelt emberek

Csatlakozás lehetősége

Belépés önkéntes, befogadás az alapszabály szerint

A csatlakozás önkéntes, elfogadás az alapító okirat szerint

Gazdasági tevékenység lehetősége

Csak kiegészítő tevékenységként

Csak kiegészítő tevékenységként

Törvényességi felügyelet

Ügyészség

Ügyészség

A vagyon sorsa megszűnés után

Alapszabály rendelkezése, vezetőség döntése szerint, azok hiányában a hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyona a civil szervezetek támogatására való felhasználás céljából a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg.

Célvagyont a megszűnéskor más, hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani.

Megszüntetés

Feloszlás, egyesülés, feloszlatás útján, megszűnés bíróság általi megállapítással (pl. működésképtelenség esetén)

Alapító okiratban meghatározott cél megvalósul vagy cél megvalósítása lehetetlenné vált, alapítvány időtartamára rendelt idő eltelik, ill. megszüntetés, egyesítés útján.

 

Az egyesület különös formája a szövetség. A szövetség tagja alapítvány, illetve egyesület lehet. Szövetség két tag részvételével is alapítható, működtethető.

Természetes személyek társaságot nem gazdasági érdekű közös céljaik előmozdítására és közösségi célú tevékenységük összehangolására vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozhatnak (Ptk. 578/J. § (1))

A civil társaságra a polgári jogi társaságra vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a társaságot a társasági szerződésben ügyvitelre kijelölt tag kivételével bármely tag azonnali hatállyal indokolás nélkül felmondhatja, a tag halála, illetve felmondása esetén a társaság pedig csak akkor szűnik meg, ha ezáltal a tagok száma egy főre csökken. (Ptk. 578/J. § (2))

Azok a társadalmi öntevékenységet folytató szervezeteket és önszerveződések összessége, amelyek működését nem a megszerezhető profit és nem az állami feladatok ellátása mozgatja, hanem a valamely közösségi szükségletet megjelenítő társadalmi öntevékenység. A nonprofit szektor részeinek tekinthető mindazok a társadalmi önszerveződéseket is, amelyek az önálló jogi személyiséghez szükséges szervezettséget és bírósági nyilvántartásba vételt nem érték el, de megfelelnek az alábbi követelményeknek:

  • közösségi szükséglet kielégítésére társadalmi öntevékenység szerveződött,
  • mindezt nem a szétosztható profit,
  • nem az állami funkciók gyakorlása indukálja.

Civil társadalomként általában a hivatalos, azaz az államigazgatás szervezetein és intézményeken kívül működő, nem üzleti célú társaságokat, állampolgári csoportokat említjük, melyek a társadalom érdekében tevékenykednek. A civil társadalom egy olyan elméleti színtér, ahol az egyéni érdekek, célok és értékek megosztása kollektív módon történik, és ahol az egyes szervezetek az államtól, a családtól vagy a piactól elkülönülnek. A civil társadalom az állam és a piac intézményeinek háttérstruktúráin túl működő társadalom alapjait képező önkéntes szociális és polgári szervezetek és intézmények összességéből áll.

 

Minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet végző civil szervezet vagy törvény alapján elrendelt szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható.

A közhasznúság feltételeit az előző évről szóló közhasznúsági melléklet célcsoportra vonatkozó adatai alapján az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában állapítja meg az Országos Bírósági Hivatal. A beszámoló adatai alapján minden letétbe helyezés alkalmával megvizsgálják a feltételek teljesülését. Ha a feltételek nem teljesülnek, a szervezet közhasznú jogállását a bíróság megszünteti és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli. (Civil tv. 32. §)

Közhasznúsági kalkulátor a közhasznúság megállapítására: http://kozhasznusag.kormany.hu/kozhasznusagi-kalkulator

A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell olyan kitételeket, amelyek alapító okirat szintjén is biztosítják a közhasznúvá minősítés feltételeit, amelyek a következők:

  • milyen közhasznú tevékenységet folytat, e közhasznú tevékenységet mely közfeladathoz kapcsolódóan végzi,
  • e közfeladat teljesítését mely jogszabályhely írja elő,
  • ha tagsággal rendelkezik: nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból;
  • gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;
  • gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja;
  • közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Megfelelő erőforrással rendelkezik, ha a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy

b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy

c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.

 

Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki, ha a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az összes bevétel kettő százalékát, vagy

b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy

c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.

 

Közfeladat olyan jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is.

Közfeladatok példatára: (http://www.civil.info.hu/documents/10179/545e207d-6374-48e2-9502-9fc0d31c2d48)

 

2012-ben mintegy 65,3 ezer civil és egyéb nonprofit szervezet működött Magyarországon, bő egyharmaduk (23 ezer) alapítványi formában, 42,3 ezer társas nonprofit szervezetként. A nonprofit szektor méretének, gazdasági és társadalmi súlyának változását három fontos mutatóval lehet érzékeltetni: a szervezetek számával, a foglalkoztatottak számával, valamint a bevételek reálértékével. A rendszeres statisztikai megfigyelés kezdete - 1993 - óta ezek értékei ugyan eltérő ütemben és egy-egy év kivételével, folyamatosan növekedtek. 2008 óta ez a tendencia a foglalkoztatottság kivételével igen mérsékeltté vált, 2012-ben először fordult elő, hogy mindhárom görbe lefelé mozdult el az előző évhez képest. A szervezetszámnál a fogyás ugyan nem számottevő, de a bevételek reálértéke 4, a munkavállalók száma pedig mintegy 3 százalékkal esett vissza. Ez a szektorszinten tapasztalható visszaesés azonban csak a szolgáltató jellegű, nonprofit gazdasági társaságok körében következett be, náluk mutatható ki a bevételek 10, illetve a foglalkoztatottak 4 százalékos csökkenése anélkül, hogy a számuk változott volna.

Részletesebb információk:

A nonprofit szektor legfontosabb jellemzői 2012-ben

(http://nonprofit.hu/tanulmany/nonprofit-szektor-legfontosabb-jellemzoi-2012-ben)

Nonprofit szervezetek szerepe a régiókban (KSH) (http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/nonprofitregio.pdf)