Betöltés...
 

Civil társadalom - 4. Intézményrendszer

Emberi Erőforrások Minisztériuma felelős a hazai szociális és egészségügyi ellátórendszer működéséért, az iskolai oktatás fejlesztéséért, kulturális értékeink megőrzéséért, a gyermekek és az ifjúság érdekeinek érvényesítéséért, valamint a magyar sportélettel kapcsolatos kormányzati elképzelések megvalósításáért.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumát az emberi erőforrások minisztere, Balog Zoltán vezeti. Az egyes szakterületek élén államtitkárok állnak: a parlamenti ügyekért Doncsev András, az egészségügyért dr. Szócska Miklós, a szociális és családügyért Soltész Miklós, a köznevelésért dr. Hoffmann Rózsa, a felsőoktatásért Klinghammer István, a társadalmi felzárkózásért dr. Kovács Zoltán, a kultúráért Halász János, , az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért Hölvényi György a sportért és ifjúságért pedig dr. Simicskó István felelős. A hivatalszervezet működtetése a közigazgatási államtitkár, dr. Lengyel Györgyi feladata.

Cím: Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Társadalmi Konzultáció Főosztály

1055 Budapest, Báthory u. 10.

Telefon: (36)1/795-6186

Fax: (36)1/795-0029

E-mail: CIP@EMMI.GOV.HU

Honlapok: WWW.CIVIL.INFO.HU

Forrás: WWW.KORMANY.HU

 

Az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság a kormányzat azon része, mely a hazai közösségekkel - egyházak, civil szervezetek, nemzetiségek - foglalkozik. Munkájának alapvető célja, hogy koordinálja az egyházakkal való kapcsolattartást és a hazánkban élő nemzetiségeket érintő kormányzati feladatokat, valamint elősegítse a civil szervezetek hatékony működését.

A kormányzati civil kapcsolatok területén az államtitkárság feladata a civil szektort érintő kormányzati javaslatok érintettekkel történő egyeztetése, továbbá felel a döntések összehangolásáért és az állami támogatások pályázóbarát eléréséért is. Az információs és ügyintéző portál működtetésével a hatékonyság növelésére törekszik a civil szervezeteknek nyújtott állami finanszírozású szolgáltatások területén.

Forrás: www.kormany.hu

A Civil Információs Centrumok (CIC-ek) (http://cic.ckh.hu/civil-informacios-centrumok, illetve http://civil.info.hu/civil-informacios-centrumok) hálózatát a társadalmi és civil kapcsolatokért felelős miniszter működteti és ellenőrzi. A címet, pályázati úton elnyert olyan civil szervezetek viselhetik, amelyek vállalták, hogy térítésmentesen segítik a működési területükön tevékenykedő civil szervezeteket. A támogató, szolgáltató hálózat 2012. július 1-jén kezdte meg működését.

A CIC-eket működtető civil szervezetek minden megyében és a fővárosban kialakították irodáikat és várják a tanácsra, segítségre szoruló, vagy informálódni vágyó civil szervezetek képviselőit, munkatársait. A CIC-ek feladatát képezi  többek között a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése.

Az igazságszolgáltatás feladatát Magyarországon a Kúria, az ítélőtáblák, a törvényszékek, a járási és a közigazgatási és munkaügyi bíróságok látják el. Magyarország bíróságainak szervezete (http://www.birosag.hu/birosagi-szervezetek) civil szempontból fontos, mivel a törvényszékek (http://www.birosag.hu/torvenyszekek) jegyzik be a civil szervezeteket, illetve az OBH állapítja meg a közhasznúság teljesülésének feltételeit.

A Bíróság honlapján számos hasznos információ található a civil szervezetekről:

Tájékoztató a civil szervezeteket terhelő - beszámolóikkal kapcsolatos - letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségről: (http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/tajekoztato-civil-szervezeteket-terhelo-beszamoloikkal-kapcsolatos-letetbe-helyezesi-es-kozzeteteli)

A civil szervezetek beszámolóinak letétbe helyezésével kapcsolatos gyakorlati tudnivalók:  (http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/gyakorlati-tajekoztato)

Civil szervezetek névjegyzéke: (http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/tarsadalmi-szervezetek-es-alapitvanyok-nevjegyzeke)

Civil szervezetek csőd, felszámolási és végelszámolási eljárásai: (http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek-csod-felszamolasi-vegelszamolasi-eljarasai)

Elérhetőség:

Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 16.

Postacím: 1363 Pf.: 24.

Központi telefonszám: +36-1/354-4100

Telefax: +36-1/312-4453

E-mail cím: obh ekkor obh.birosag.hu

 

Civil törvény kapcsolódó rendelkezései a nyilvántartásról:

  • A civil szervezetet - a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény rendelkezései szerint eljárva - a törvényszék veszi nyilvántartásba. (Civil tv. 13. §)
  • 2014. július 1-én lép hatályba: Ha a civil szervezet elektronikus úton benyújtott, nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez külön jogszabály szerinti létesítő okirat minta alapján készült létesítő okiratot csatolnak, a bíróság a kérelmet az érkezését követő tizenöt napon belül elbírálja. (Civil tv. 13. §)
  • 2014. július 1-én lép hatályba: A civil szervezet nyilvántartásban szereplő adatai országosan egységes, elektronikus, bárki számára ingyenesen hozzáférhető közhiteles nyilvántartásban elérhetők.(Civil tv. 13. §)
  • A civil szervezet nyilvántartásba bejegyzett adatai - ideértve a törölt adatokat is - nyilvánosak. (Civil tv. 15. §)
  • Az egyesület, alapítvány bírósághoz benyújtott iratai, ideértve a még el nem bírált kérelmet és mellékleteit is, nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti, és azokról feljegyzést készíthet. (Civil tv. 15. §)
  • Az egyesület alakuló ülésének jelenléti íve, valamint az egyesület tagnyilvántartása nem nyilvános. (Civil tv. 15. §)
  • A törvényességi ellenőrzési eljárás keretében az ügyészség teljes körű iratbetekintésre jogosult. (Civil tv. 15. §)
  • Az e törvény alapján kezelt adatok statisztikai célra felhasználhatók és azokból, személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai adatok szolgáltathatók. (Civil tv. 16.§)

 

Magyarország Alaptörvénye szerint a legfőbb ügyész és az ügyészség az igazságszolgáltatás közreműködőjeként az állam büntetőigényét érvényesíti. Az ügyészség üldözi a bűncselekményeket, fellép más jogsértő cselekményekkel és mulasztásokkal szemben, valamint elősegíti a jogellenes cselekmények megelőzését. Szervezeti felépítése (http://mklu.hu/hnlp14/?page_id=98) szerint megyei főügyészségekre épül.

A civil szervezet működése felett az ügyészség törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. (Civil tv. 11. §)

A törvényességi ellenőrzést gyakorló ügyész ellenőrzi, hogy a civil szervezet belső (önkormányzati) szabályzatai, illetve azok módosításai megfelelnek-e a jogszabályoknak és a létesítő okiratnak, illetve működése, határozatai, a legfőbb szerv döntései megfelelnek-e a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak vagy az egyéb belső (önkormányzati) szabályzatoknak. (Civil tv. 11. §)

Az utóbbi évek törekvései és szabályozása egyre inkább abba az irányba megy, hogy a civil szektor hivatali ügyintézése elektronikus formában elvégezhető legyen, az ügyintézési határidők rövidüljenek és egyszerűsödjenek.

Az egyes elektronikus ügyintézésekhez kapcsolódó űrlapok elérhetők a Civil Információs Portálon (http://civil.info.hu/intezze-el)