Betöltés...
 

Munkaerő-piaci szolgáltatások teleházakban

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény  13/A § szerint

(1) Az állami foglalkoztatási szerv a munkahelykeresést, a munkához, valamint a megfelelő munkaerőhöz jutást, továbbá a munkahely megtartást munkaerőpiaci szolgáltatásokkal is elősegíti.

(2) A munkaerő-piaci szolgáltatást az álláskereső és a szolgáltatást kérő részére az állami foglalkoztatási szerv közvetlenül, illetve a nyilvántartásba vett munkaerőpiaci-szolgáltatást nyújtó szervezeteken keresztül nyújtja.”

 A miniszter rendeletben határozza meg

a) a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó szervezetek és az általuk nyújtott szolgáltatások nyilvántartásának, valamint a nyilvántartott szervezetek ellenőrzésének szabályait,

b) a munkaerőpiaci szolgáltatásokat, - ideértve az egyes munkavállalói csoportok számára nyújtható speciális szolgáltatásokat is -,

c) a munkaerő-piaci szolgáltatások tartalmát, csoportosítását és a szolgáltatások szakmai követelményeit,

d) valamint a szolgáltatások igénybevételének és a szolgáltatásokat igénybe vevő vagy kérő, álláskeresőként nem nyilvántartott személyek nyilvántartásának szabályait.

A munkaerő-piaci programot és munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók szakmai támogatása a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által alapított közhasznú szervezet (kedvezményezett)  közreműködésével is megvalósítható, amely a munkaerő-piaci programot és a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtóval szerződést köt. A szerződésben meg kell határozni a kedvezményezettet jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés alapján terhelő kötelezettségek megtartását biztosító feltételeket.

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, a 2010-ben zárult  TÁMOP 2.6.1. projekt támogatásával, 51 munkaerő-piaci szolgáltatás szakmai sztenderdjét dolgozta ki civil szervezetek közreműködésével. A szolgáltatások dokumentációja elérhető a www.tamop261.hu honlapon. Közülük a teleházak adottságainak és eddigi tevékenységének ismeretében két szolgáltatást emelünk ki: a Foglalkozási Információs Pontok, illetve a munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtását munka iránt érdeklődőknek. Foglalkozási Információs Pontok hálózata már ismert a foglalkoztatáspolitikában működő szervezetek számára.

Támogatás munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtók részére

 

A 30/2000 GM rendelet alapján a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók részére támogatás nyújtható:

„21. § (1) A munkaügyi központ az Flt. 13/A. § (3) bekezdés alapján, pályázati eljárás eredményeként támogatást nyújthat olyan egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részére, aki (amely) térítésmentesen

a) munkaerőpiaci és foglalkozási információt nyújt elmaradott térségekben, vagy munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára,…”

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások nyújtásának további feltétele, hogy a támogatást kérő

a) a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy évig folytassa azt a szolgáltatási tevékenységet, amelynek támogatására a pályázatot benyújtotta,

b) vállalja, hogy a pályázati felhívásban meghatározott dologi feltételeket a támogatott szolgáltatás nyújtásának teljes időtartama alatt biztosítja,

c) vállalja, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban tudomására jutott adatokat rendeltetésszerűen használja fel,

d) a munkaügyi központ által támogatott szolgáltatást nyújtó személyek rendelkeznek a mellékletben meghatározott feltételekkel, továbbá

e) a támogatott szolgáltatást igénybe vevő személyeket a munkaügyi központtal kötött megállapodásban rögzített azonosításra alkalmas módon nyilvántartja,

f) a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott feltételeinek megfelel, és azok teljesülésének igazolására a külön jogszabályban meghatározott módon sor kerül,

f) a rendezett munkaügyi kapcsolatok - a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben meghatározott - feltételeinek megfelel, és azok teljesülését az NGM rendeletben meghatározott módon igazolja.”

A szolgáltatás nyújtásának személyi feltételeit a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet melléklete tartalmazza.

A munkaügyi központ által támogatott szolgáltatást - az e) 3. pontban foglaltak kivételével - egyetemi vagy főiskolai szintű végzettséggel, illetve az új, többciklusú képzési rendszernek megfelelően alapfokozattal vagy mesterfokozattal rendelkezők nyújthatnak, ha a következőkben meghatározott szakképzettség valamelyikével rendelkeznek:

a) munkaerőpiaci és foglalkozási információk nyújtása, valamint helyi (térségi, EURES) foglalkoztatási tanácsadás esetén bármely felsőfokú végzettség, továbbá munkaerőpiaci információnyújtás esetében ezen a területen szerzett egy év szakmai gyakorlat;”

„d) álláskeresési tanácsadás esetén felsőfokú humán végzettség;

e) munkaerő-piaci segítő (mentor) tevékenység esetében:

1. egyetemi szintű jogász, orvos, humánszervező, pszichológus, szociálpolitikus vagy szociológus szakképzettség; bölcsészettudományi vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemen vagy főiskolán szerzett tanári végzettség, szociális munkás szakképzettség; igazgatásszervező, munkavállalási tanácsadó, munkaügyi kapcsolatok vagy személyügyi szervező szakképzettség,

2. az 1. pontban fel nem sorolt egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi, személyzeti szakképesítés vagy szakirányú továbbképzésben szerzett személyügyi szakigazgatás-szervező szakképzettség,

3. középiskolai végzettség és államilag elismert felsőfokú munkaügyi, felsőfokú személyzeti, felsőfokú személyügyi, felsőfokú társadalombiztosítási, középfokú munkaügyi, középfokú személyügyi, középfokú társadalombiztosítási, szociális ügyintéző vagy szociális asszisztens szakképesítés.