Betöltés...
 

Segédanyag: pénzügyi tárgyú jogszabályok listája

Fogyasztóvédelmi körbe tartozó jogszabályok

(utolsó frissítés: 2014. január.)

 

Joganyag száma

Megnevezése

MAGYAR  JOGSZABÁLYOK

TÖRVÉNYEK

1959. évi IV. törvény

a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) (alapvető szabályok a bank- és hitelviszonyokról, a hitel- és a kölcsönszerződésekről, biztosításokról, stb. de ezektől az ágazati szabályok szinte mindig speciálisabb, részletesebb szabályokat tartalmaznak)

2010. évi CLVIII. törvény

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről (Pszt.) (Ebben vannak a PBT-re vonatkozó szabályok is!)

HATÁLYON KÍVÜL!

1996. évi CXII. törvény

a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)

Ez az egyik legfontosabb. Országos Betétbiztosítási Alap 97.§; 199 – 215. § NAGYON FONTOS, LEGTÖBBET KÉRDEZETT SZABÁLYOK! (középárfolyam, kivonatok, tájékoztatás, költségek, stb.)

HATÁLYON KÍVÜL!

2013. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról (MNBtv.)

2013. évi CCXXXVII. törvény

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)

2009. évi CLXII. törvény

a fogyasztónak nyújtott hitelről (Fhtv.) (elállási jog, előtörlesztés, kivonatok, stb.)

2001. évi CXX. törvény

a tőkepiacról (Tpt.)

2003. évi LX. törvény

a biztosítókról és biztosítási tevékenységről (Bit.)

2009. évi LXII. törvény

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról (Gfbt.)

2007. évi CXXXVIII. törvény

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól (Bszt.)

1997. évi LXXXII. törvény

a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról (Mpt.)

1993. évi XCVI. törvény

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról (Öpt.)

2011. évi CXXII. törvény

a központi hitelinformációs rendszerről (KHR)

2007. évi CXVII. törvény

a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről (Fnyt.)

2008. évi XLVIII. törvény

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.)

2001. évi CVIII. törvény

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.)

2008. évi XL VII. törvény

a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról UCP (Fttv.)

1997. évi CLV. törvény

a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

2011. évi LXXV. törvény

a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről (árfolyamgát, kényszerértékesítési kvóták, forintosítás)

2011. évi CLXX. törvény

 

a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról (Eszközkezelő, de van egy Korm. rend. Is, ami ide tartozik!)

2009. évi LXXXV. törvény

a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

2009. évi IV. törvény

a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről (fészekrakó hitelek!)

1993. évi LXXVIII. törvény

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

1997. évi XXX. törvény

a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről

2005. évi XXV. törvény

a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről

1996. évi CXIII. törvény

a lakástakarékpénztárakról (Ltp.)

2002. évi LV. törvény

a közvetítői tevékenységről

2003. évi CXXV. törvény

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előremozdításáról

1997. évi CXXXII. törvény

a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről

2004. évi CXL. törvény

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)

KORMÁNY RENDELETEK

18/1999. (II. 5.) Korm. r.

a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről

83/2010. (III. 25.) Korm. r.

a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről (THM)

82/2010. (III. 25.). Korm. r.

a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről (EBKM)

361/2009. (XII.30.) Korm. r.

a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról

128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról

153/2009. (VII.23.) Korm. r.

a pénzügyi szektorban érvényesülő fogyasztóvédelem hatékonyságának növeléséhez szükséges egyes kérdésekről

154/2009. (VII.23.) Korm. r.

a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezesség igénybevételének és beváltásának részletes szabályairól

125/2009. (VI. 15.) Korm. r.

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001 Korm. r., valamint a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. Korm. r. módosításáról

12/2001. (I. 31.) Korm. r.

a lakáscélú állami támogatásokról

282/2001. (XII. 26.) Korm. r.

a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről

 

222/2000. (XII. 19.) Korm. r.

a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

281/2001. (XII. 26.) Korm. r.

az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól  

 

252/2000. (XII. 24.) Korm. r.

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

47/1997. (III. 12.) Korm. r.

a lakás-takarékpénztár általános szerződési feltételeiről

297/2001. (XII. 27.) Korm. r.

a pénzváltási tevékenységről

57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet

 

a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról (árfolyamgát!)

163/2011. (VIII. 22.) Korm. rendelet

a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés esetén az aránytalanul magas havi törlesztési teher mértékéről (árfolyamgát!)

EGYÉB RENDELETEK

33/2002. (XI. 16.) PM rendelet

a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfeleknek történő tájékoztatás formájáról és tartalmáról

20/2009. (X. 9.) PM rendelet

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál alkalmazott gépjármű-kategóriákról

 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

 

a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól

34/2009. (XII. 22.) PM rendelet

A magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról

18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet

a pénzforgalom lebonyolításáról

PIACI ÖNSZABÁLYOZÓ ESZKÖZ

 

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról (http://www.pszaf.hu/data/cms2043084/magatartasi_kodex.pdf)

 

 

 

EURÓPAI UNIÓS JOGSZABÁLYOK

RENDELETEK

2006/2004 EK Rendelet

A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről (CPC)

2560/2001/EK

A határon átnyúló euróban történő fizetésekről

1781/2006/EK

A pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról

809/2004/EK

A 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról

IRÁNYELVEK

2007/64/EK ie

A pénzforgalmi szolgáltatásokról (PSD)

2002/92 EK ie

A biztosításközvetítésről

2008/48/EK ie

A fogyasztási kölcsönről

2002/83/EK ie

Az életbiztosításról

73/239/EGK ie

Az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási tevékenység megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról

93/13/EGK

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről

2002/65/EK

A fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról

AJÁNLÁSOK

97/489/EK Biz. ajánlás

Az elektronikus fizetési eszközökkel végzett műveletekről

2001/139/EK Biz. ajánlás

A lakáshitelekre vonatkozó szerződéskötés előtti információkról szóló önkéntes magatartási kódexről